[HR] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

[HR] KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Công ty TNHH Thái Mậu – Cơm gà Đông Nguyên đang cần tuyển vị trí Kế toán tổng hợp, làm việc tại Quận 7, Tp.HCM. Thông tin chi tiết:

JOB DESCRIPTION:

► Xử lý, vào sổ sách kế toán các nghiệp vụ phát sinh như : mua bán vật tư, hàng hóa, các khoản thu chi tiền mặt, các khoản thanh toán qua ngân hàng …

► Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa

► Theo dõi, thanh toán các khoản công nợ đến hạn phải thu, phải trả

► Cân đối các hóa đơn đầu vào đầu ra sao cho hợp lý

► Lập các Báo cáo NXT , Báo cáo công nợ

► Cân đối hóa đơn đầu vào – đầu ra của tháng

► Hạch toán lương cho nhân viên và các khoản trích theo lương.

► Hạch toán phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ

► Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ.

► Thực hiện các bút toán kết chuyển.

► Tính giá thành sản phẩm

► Hoàn thành sổ sách kế toán, xác định được kết quả kinh doanh của tháng

► Lập các Báo cáo thuế theo quy định

► Đối chiếu kho, công nợ và số dư các tài khoản trên bảng Cân đối số phát sinh

► Lập các Báo cáo khác theo yêu cầu Ban Giám đốc

   + Báo cáo thuế VAT

   + Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

► Nộp các khoản thuế phát sinh cho nhà nước (nếu có)

► Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu sổ sách kế toán trước khi làm Báo cáo năm

► Lập các Báo cáo cuối năm :

   + Quyết toán thuế TNDN

   + Báo cáo tài chính năm

► In sổ sách kế toán theo qui định

REQUIRES:

► Kinh nghiệm : 2-3 năm làm vị trí Kế Toán Tổng Hợp

► Word + excel : Khá

► Đã từng sử dụng qua phần mềm kế toán Fast , Misa…

► Chịu áp lực công việc

CONTACT:

► Send your CV to: hr@thaimaucompany.vn

► Hotline: 0902.865.011 (Mr. Hung) or 08.34567.168 (Ms. Vi)

► Work office: 53 Ha Huy Tap, Nam Long 2, Tan Phong ward, district 7, HCMC

Trả lời

Close Menu